Skip to content

Làm rõ yêu cầu của khách hàng
– mục tiêu
– yêu cầu cụ thể chất lượng
– yêu cầu cụ thể số lượng

Chọn giải pháp phù hợp bao gồm ý tưởng nội dung và cách thức minh họa

Ký hợp đồng về số lượng, yêu cầu và thời gian thực thi

Gửi thông tin theo yêu cầu để thực thi dự án bao gồm thông tin sản phẩm, dịch vụ, thông tin hình ảnh.

[ARForms id=101]